เลื่อนลงด้านล่าง

หน่วยงานภายใน

                  สำนักงานที่ดินจังหวัด มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐโดยการรังวัดทำแผนที่ การออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่ดินเพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ฝ่ายทะเบียน

                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและภาษีอากรเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เพิ่มเติม

กลุ่มงานวิชาการที่ดิน

                  ปฏิบัติงาน ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

เพิ่มเติม

ฝ่ายรังวัด

                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการรังวัด การพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน การทำแผนที่สำหรับที่ดิน

ฝ่ายอำนวยการ

                  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา


เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-2967-2284 ต่อ 101
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน
โทร. 0-2967-2284 ต่อ 104
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-2967-2284 ต่อ 107
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-2967-2284 ต่อ 115
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-2967-2284 ต่อ 103

 สาขาย่อย